Page:  1  2  3  ()
Courses 
1011 漫畫研究-陳曉慶
1011 影視原理-陳國傑
1011 平面攝影-陳國傑
1011 專題製作Ⅱ-王英龢、王康子瑋、呂學銘、陳國傑、游正裕
1011 動態影像美學-陳國傑
1011 動畫場景設計-張育華
1011 影音剪輯-張文娟
1011 動畫產品企劃-邱子杭
1011 數位動畫創作I-蔡曜隆
1011 數位剪輯-林永霖
1011 影視攝影-丁勁丞
1011 影視節目製作I-胡家紋
1011 影音剪輯-張文娟
1011 漫畫研究-陳曉慶
1011 媒體經營與管理-丁勁丞
1011 創意思考與方法-曾盛熒
1011 教學多媒體運用-楊士央
1011 動畫場景設計-張育華
1011 音樂與音效-溫智皓
1011 計算機概論-陳國傑