Page: ()   1  2  3  4  5
Courses 
1011 教保美工設計-徐千惠
1011 教具設計及運用-徐千惠
1011 幼兒保育專題(二)-徐千惠
1011 幼兒造型藝術-徐千惠
1011 幼兒教保課程理論與模式-徐千惠,許明珠,傅珮慈
1011 保母基本技術與原理-武藍蕙,徐千惠,許世忠,陳慧玲
1011 人際溝通-徐千惠
1011 幼兒教材教法(一)-武藍蕙
1011 兒童繪本賞析-武藍蕙Information
1011 幼兒教保環境規劃與運用-武藍蕙
1011 兒童文學名著選讀-黃淑青
1011 嬰兒托育實務-傅珮慈
1011 嬰幼兒發展評量與應用-傅珮慈
1011 兒童戲劇-傅珮慈