Page: ()   1  2  3  4  5  ()
Courses 
1011 社會工作-黃舒玲
1011 社會工作-傅珮慈
1011 多元文化教育-武藍蕙
1011 人際溝通-黃淑青
1011 托育機構行政管理與實務-羅素玲
1011 高齡解剖生理學概論-許世忠
1011 保母基本技術與原理-徐千惠,陳慧玲
1011 人類發展-王昱之
1011 嬰幼兒創造性活動-王昱之
1011 幼兒教保環境規劃與運用-沈力群
1011 人類發展-沈力群
1011 幼兒行為觀察與記錄-許明珠,傅珮慈
1011 社會工作-陳秋鳳
1011 心理學-陳秋鳳
1011 幼兒體能律動-楊文昌
1011 幼兒律動-楊文昌
1011 心理學(3學分)-鄭美芳
1011 人類發展學-鄭美芳
1011 幼兒教保專題導論-鄭美芳
1011 嬰幼兒遊戲-鄭美芳